Select your country

AZ ULBRICH KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ULBRICH KFT

Általános Szerződési Feltételek

1 .§. Általános szabályok Az Ulbrich Kft. minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételek hatálya csak akkor nem terjed ki az Ulbrich Kft. által kötött szerződésekre, amennyiben ezt az Ulbrich Kft. kifejezetten kiköti.

2.§. A szerződés létrejötte Az Ulbrich Kft. csak a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt visszaigazolása útján létrejött szerződés alapján létesít saját árui adásvételére, illetve szállítására jogviszonyt. Ehhez képest szóbeli megállapodások érvénytelenek. A telefonon és e-mailben feladott megrendelés az áru és a számla átvételével, valamint az átvételi elismervény aláírásával megfelel az írásban feladott megrendelésnek. Az Ulbrich Kft. a megrendelő nyomtatvány adatainak értelemszerű kitöltésével fogadja el a vevő, illetve a megrendelő által aláírt ajánlatot, amelynek révén a z Ulbrich Kft. és a vevő közötti adásvételi, vagy szállítási szerződés jön létre. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak az Ulbrich Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási, vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, az Ulbrich Kft. jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Ulbrich Kft. nem köteles az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, sőt az Ulbrich Kft. jogosult a tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani.

3.§. Szerződéses eladási ár. Az Ulbrich Kft. mindenkori eladási árai az általa visszaigazolt árakkal megegyezők. Az árak forintban, a szállító által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. Az Ulbrich Kft. egységárai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételeken az áfa-tartam feltüntetésre kerül. Az Ulbrich Kft. nettó 50.000,- Ft megrendelési érték alatt 1.500,- Ft + ÁFA, nettó 50.000,- Ft felett 0,- Ft + ÁFA csomagolási díjat számít fel. Az Ulbrich Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő hibájából vagy kérésére hiúsul meg, és a szállítást a vevő a későbbiekben újra megrendelné, az Ulbrich Kft. jogosult a meghiúsult első szállítás során felmerült kikészítési, csomagolási és szállítási költségeket az előbbiekben meghatározott értékben vevő felé felszámolni.

4.§. Az áru kiszállítása és átadásaAz Ulbrich Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő részéről semmilyen követelés tárgyát. A vevő a 30 napot elérő esetleges szállítási késedelemnél megrendelésétől elállhat. Az Ulbrich Kft. egyéb eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén az Ulbrich Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy az Ulbrich Kft. az emiatt előálló károk követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni és az árut máshol értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A vevő az árut a fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át.

5.§. Mennyiségi és minőségi reklamációk. A vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 15 napon belül jelentheti be írásban az Ulbrich Kft-nél. Ennek esetleges elmulasztása az igény-érvényesítési jog elvesztését eredményezi. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor. Minőségi reklamáció esetében a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, csomagolását, azonosító (Batch) számát és megnevezését feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak. A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, elkerülésére, avagy a harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges.

6.§. Vételár kiegyenlítéseAz Ulbrich Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru átvételekor azonnal kiegyenlíti, míg a szállítási szerződés esetében átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vevő fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén az Ulbrich Kft. a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég szolgáltatásait veheti igénybe. Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő egyben hozzájárul, hogy ebben az esetben az Ulbrich Kft. a vevőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek átadja. A követelés érvényesítésének költségét, mint az Ulbrich Kft-nél felmerült kárt, minden esetben a vevő köteles megfizetni. A behajtás költsége a követelés tőketartozására vetített 10% + ÁFA, de minimálisan 20.000 Ft + ÁFA. A vevő ezen túlmenően teljes mértékben elfogad és fizet minden, a számla behajtásával kapcsolatban a követeléskezelő cégen kívüli költséget (mint pl.: ügyvéd díjak vagy bírósági illetékek). A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn az Ulbrich Kft-vel szemben, és ezekből akár egy árutétel megfizetésével késedelembe esik, akkor e késedelme az összes többi számlában szereplő még nem esedékes tartozását is lejárttá teszi. Elfogadja továbbá, hogy ezen tételeket az Ulbrich Kft. behajtja. Ebben az esetben minden számla csak akkor számít teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg került kifizetésre, esetleges részfizetések nem számítanak teljes kifizetésnek. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy az Ulbrich Kft. jogosult a szerződéstől elállni, és a 7.§-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles.

7.§. Tulajdonjog fenntartásaAz Ulbrich Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli az Ulbrich Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben az Ulbrich Kft. fenntartott tulajdonjogát érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével haladéktalanul az Ulbrich Kft. részére visszaadni. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében az Ulbrich Kft. igazolt képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást.

8.§. Kihelyezett raktárakHa a vevő átadás-átvételi elismervénnyel az Ulbrich Kft-től egy meghatározott kihelyezett raktár létesítése céljából árut vesz át, akkor az így átvett mennyiséget a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnie, és felelősen megőriznie. A vevő a raktárban kezelt árumennyiségben esetlegesen előálló bármilyen kár esetén az Ulbrich Kft-t teljeskörűen kártalanítja. A vevő az így átvett árumennyiségből jogosult az Ulbrich Kft. mindenkori árlistája szerint saját céljaira árut átvenni. Vevő köteles - egyéb kikötés hiányában - minden naptári hónapban a nála tárolt, az Ulbrich Kft. tulajdonát képező árukról írásbeli leltárt adni, melyben köteles feltüntetni a raktárban maradó, ill. az abból átvett áruféleségek darabszámát. Az Ulbrich Kft. az írásbeli lista alapján a vevő által átvett árukat leszámlázza, amelyet a vevő a számlában közölt határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Az Ulbrich Kft. fenntartja a jogot arra, hogy 24 órás előzetes értesítés mellett a vevő havi írásbeli leltárjában feltüntetett egyéb áruit visszaszállítsa. Amennyiben a vevő az eredetileg meghatározott raktárból valamely árut eltávolít, úgy azt saját célú felhasználásnak kell minősíteni. A raktárba szállított valamennyi áru, az áruellenérték teljes kiegyenlítéséig az Ulbrich Kft. tulajdonában marad, a 7.§. szerint. A vevő az Ulbrich Kft-nek megadja a jogot, hogy 24 órával történő előzetes bejelentés alapján munkaidő alatt az árut leltározhassa, és a megőrzés és szakszerű tárolás körülményeit ellenőrizhesse.

9.§. Egyebek JelenÁltalános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. Az Ulbrich Kft-nek jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitái eldöntésében a jogvita tárgyát képező értéktől függően kizárólagos illetékességgel a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el.
© Copyright 2024 Ulbrich Group
HomeTermékekHírekLetöltésVideókPartnereinkRólunkOldaltérképJogi nyilatkozatÁltalános Üzletviteli SzabályzatCookiesISO tanúsítványMinőség és KörnyezetpolitikaAdatvédelem
Oldal tetejére
https://www.ulbrich.hu/,https://dir.ulbrich.si/,hun
Cookie-kat használunk, amelyek statisztikai adatokkal segítik, hogy az itt szerzett tapasztalatok egyike a legjobbak legyenek. Ha nem az Ön ízlésének megfelelő, letilthatja őket. Ha azonban a beállítások megváltoztatása nélkül folytatja az oldal böngészését, megértjük, hogy teljes mértékben beleegyezik a cookie-k használatába.
Cookie-beállításokFOLYTATSA AZ OLDAL MEGTEKINTÉSÉT
COOKIE BEÁLLÍTÁSOK

Cookie-kat is használunk, amelyek statisztikai adatokkal segítik, hogy az Ön élménye az egyik legjobb legyen. De ne aggódjon – házi készítésűek.
Erről bővebben a Cookie-kra vonatkozó értesítésben olvashat, és alább ki- és bekapcsolhatja őket.
BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE